Lov om forældres erstatningspligt

VI MARGRETHE DEN ANDEN , af Guds nåde Danmarks dronning, gør vitterligt.

Folketinget har vedtaget og VI ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§1. Den, der har forældremyndigheden over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart overfor skadelidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7.500 kr for hver skadegørende handling eller undladelse.

Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden, solidarisk for det i stk. 1 nævnte beløb.

§2. Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved skadegørende handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden.

§3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige Færøske og Grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg d. 13. maj 2009 
MARGRETHE R.


Sidst opdateret: 29.12.2014